Προκηρύξεις

Διαγωνισμός για προμήθεια χρωμάτων

Ο Δήμαρχος Δήμου Νέας Προποντίδας προκηρύσσει

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισμό µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για την προµήθεια ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, προϋπολογισµού 44.790,14 ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί τη ∆ευτέρα 21 Νοεµβρίου 2011 µε ώρα 10.00 π.µ. (λήξη αποδοχής προσφορών) στα γραφεία του ∆ήµου Ν. Προποντίδας από την αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού.

Για την ανωτέρω προµήθεια γίνονται δεκτοί:
- Οι Έλληνες πολίτες
- Οι αλλοδαποί
- Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά
- Οι συνεταιρισµοί και
- Οι Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισµού και ορίζεται στο ποσό των 2.239,50 €, κατατεθειµένη µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕ∆Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία του ∆ήµου Νέας Προποντίδας, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, στο τηλέφωνο 23733, 50256, 50250, 50258.

Ο Δήμαρχος

Δαμιανός Ιορδανίδης

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα