Προκηρύξεις

Διαγωνισμός για προμήθεια γάλακτος

Ο Δήμαρχος Δήμου Νέας Προποντίδας προκηρύσσει

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου, προϋπολογισμού 46.750,47 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2011 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10.00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Ν. Προποντίδας από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των 2.337,52 €, κατατεθειμένη με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ.

Για την ανωτέρω προμήθεια γίνονται δεκτοί:
- Οι Έλληνες πολίτες - Οι αλλοδαποί - Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά - Οι συνεταιρισμοί και - Οι Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Νέας Προποντίδας, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, στο τηλέφωνο 23733, 50222, 50250, 50258.

Ο Δήμαρχος

Ιορδανίδης Δαμιανός

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της προκήρυξης

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα