Προκηρύξεις

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: Αντιπλημμυρική προστασία ρέματος περιοχής Αλμύρας Ν. Μουδανιών

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
 “Αντιπλημμυρική προστασία ρέματος περιοχής Αλμύρας Ν. Μουδανιών”
Το έργο αφορά στην κατασκευή λιμνοδεναξενής, μετά των συνοδών έργων στο κληροτεμάχιο 892 του Αγροκτήματος Πορταριάς, το οποίο εντοπίζεται περί τα 1.200m βόρεια του οικισμού Ν. Μουδανιών του Δήμου Ν. Προποντίδας Ν. Χαλκιδικής. Στοιχεία σχετικά με τον τόπο εκτέλεσης του έργου αλλά και περιγραφή & ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτού δίδονται στα άρθρα 11.2 και 11.3 του τεύχους της Αναλυτικής Διακήρυξης.
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 1.574.800,00€.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δεκαοχτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Η υποβολή των φακέλων προσφοράς θα γίνει είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, την 02/05/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Ν. Προποντίδας, Δ/νση Μεγάλου Αλεξάνδρου 26 στα Ν. Μουδανιά.
Η πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται, είτε με ηλεκτρονική πρόσβαση σε αυτά, μέσω της ιστοσελίδας της αναθέτουσας αρχής (www.nea-propontida.gr), είτε με την παραλαβή των τευχών, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 30 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 24/04/2017 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 27/04/2017.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης

Περίληψη διακήρυξης

Τιμολόγιο

ΕΣΥ

Τεχνικές Προδιαγραφές ΠM

Τεχνικές Προδιαγραφές HM

Τεχνική Περιγραφή

Προϋπολογισμός

ΦΑΥ

ΣΑΥ

ΤΕΥΔ

ΕΟΠ

Σχέδια

Σχέδια Ευρύτερης

Τοπογραφικό

Γενική Οριζοντιογραφία

Τυπικές Διατομές

Οικοδομική Κάτοψη

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα