Προκηρύξεις

Περίληψη Διακήρυξης για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση τμήματος του 4ου νηπιαγωγείου Ν.Μουδανιών

Ο Δήμαρχος Ν.Προποντίδας προκηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία  για τη μίσθωση ακινήτου  που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Ν.Μουδανιών. Τα προσφερόμενα ακίνητα θα πρέπει να βρίσκονται στα Ν.Μουδανιά και στο ΟΤ 17 , να αποτελούν ενιαίους ισόγειους χώρους, να διαθέτουν συνολική ωφέλιμη επιφάνεια τουλάχιστον 80τμ συμπεριλαμβανομένου και ενός (1) τουλάχιστον wc, καθώς και ανάλογο αύλειο χώρο, ενώ θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη υποδομή για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν προσφορές με τα παραπάνω χαρακτηριστικά εναλλακτικά γίνονται δεκτές προσφορές δύο συνεχόμενων ακινήτων (ισόγεια κατ/τα) με τα ανάλογα τετραγωνικά, ίδιου ή διαφορετικών ιδιοκτήτων.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) χρόνια. Η οφειλή μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης της υπηρεσίας στο μίσθιο, η οποία πιστοποιείται με τη σχετική σύνταξη και υπογραφή Πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής του ακινήτου, το οποίο υπογράφεται από τον εκμισθωτή και εκπρόσωπο του δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της διακήρυξης , προσκομίζοντας τα εξής έγγραφα:α)επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου κτίσης του ακινήτου τους,β)αντίγραφο οικοδομικής άδειας του ακινήτου, επικυρωμένο από την Πολεοδομία,γ)κατόψεις των προς μίσθωση ορόφων,δ)Τεχνική περιγραφή του ακινήτου,ε)κανονισμό πολυκατοικίας , σε πεερίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε πολυκατοικία,στ) πιστοποιητικά – βεβαιώσεις από το οικείο Υποθηκοφυλακείο ότι δεν έχουν υποβληθεί κατασχέσεις στο ακίνητο,ζ)υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης .
Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το γραφείο της δημοτικής περιουσίας του Δήμου , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Δ/νση :Μεγ. Αλεξάνδρου 26, Ν. Μουδανιά.
Τηλέφωνο: 2373350260.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                                                                                                                                                                   
ΔΑΜΙΑΝΟΣ Η. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα