Ενταγμένα έργα

Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Πορταριάς Δ. Νέας Προποντίδας

Τίτλος:  "Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Πορταριάς Δ. Νέας Προποντίδας"
Προϋπολογισμός: Συνολική δημόσια δαπάνη 2,385,000.00 Ευρώ.
Φορέας Ένταξης: Άξονα Προτεραιότητας "07 - Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας" του ΕΠ "Μακεδονία - Θράκη". Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Φυσικό αντικείμενο του έργου: Η αντικατάσταση όλου του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Πορταριάς, του Δήμου Ν.Προποντίδας, σε όλο τον οικισμό. Η αντικατάσταση θα γίνει κατασκευάζοντας νέο διευρυμένο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης αγωγών πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς. Επίσης θα κατασκευαστεί δίκτυο φρεατίων από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Πρόοδος έργου: Το έργο έχει δημοπρατηθεί. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 16-04-2013 και ώρα 10.00π.μ. και στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Ν. Προποντίδας.

Λεπτομέρειες σχετικά με τη διακήρυξη.