Ίδιοι Πόροι

Γεωτρήσεις Σιλάτων

Τίτλος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Ν.ΣΥΛΛΑΤΩΝ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ''ΠΑΤΩΜΑΤΑ'')»
Προϋπολογισμός δημοπράτησης: 59.932,72 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(23%), σύμφωνα με τη 1/2013 σχετική μελέτη της Δ.Τ.Υ.
Το έργο χρηματοδοτείται με ιδίους πόρους.
Φυσικό αντικείμενο του έργου: Η νέα γεώτρηση θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη στην θέση ''Πατώματα ́ ́ της Τ/Κ Ν. Συλλάτων.
Πρόοδος έργου: Η δημοπρασία έγινε στις 14-3-2013 με έκπτωση 36%.