Ενταγμένα έργα

Γενικό Λύκειο Ν.Καλλικράτειας

Τίτλος: "ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ"
Προϋπολογισμός δημοπράτησης: 4.346.588,47 ΕΥΡΩ ("με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.")
Φορέας Ένταξης: Το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας “07 – Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Π.Κ.Μ.” του Ε.Π. “Μακεδονία–Θράκη” και συγχρηατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(Ε.Τ.Π.Α.)(κωδικός πράξης ΣΑ 2012 ΕΠ00880059) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 τουΝ. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93).
Φυσικό αντικείμενο του έργου: Αντικείμενο του εν λόγω έργου είναι η κατασκευή του ΓΕΛ Ν.Καλλικράτειας ωφέλιμου χώρου επιφάνειας 2.837,24 τ.μ. και αύλειου χώρου επιφάνειας 2.374,41 τ.μ.
Πρόοδος έργου:  Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 02-04-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. στα γραφεία της έδρας του ∆ήμου, Μεγάλου Αλεξάνδρου 26 στα Ν.Μουδανιά, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Το κείμενο της περίληψης της προκήρυξης

Η πλήρης διακήρυξη

Τιμολόγιο Μελέτης & Παράρτημα

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Τεχνικές προδιαγραφές οικοδομικών και ΗΜ εργασιών

Τεχνική περιγραφή

Προϋπολογισμός